Projekty unijne

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Spektrum Sp. z o.o. realizuje projekt:

POIR.06.02.00-02-0132/21

Wzmocnienie konkurencyjności i uodpornienie na kolejne kryzysy firmy SPEKTRUM sp. z o.o. poprzez wdrożenie rozwiązań IT w zakresie obsługi kluczowych procesów spółki”.

cele projektu: odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na usługi Spektrum Sp. z o.o. poprzez usprawnienie procesu obsługi klienta poprzez zakup systemu do obsługi pacjentów, usługi programistycznej oraz niezbędnych środków trwałych.

planowane efekty: Dzięki realizacji inwestycji Spektrum Sp. z o.o. utrzyma swoją wysoką pozycję rynkową, odpowie na rosnące zapotrzebowanie klientów na usługi Spektrum Sp. z o.o.  i pozwoli na obsłużenie większej ilości klientów, z zachowaniem podwyższonego bezpieczeństwa. Dzięki automatyzacji kluczowych procesów u Spektrum Sp. z o.o.  stanie się on odporny na ewentualne czynniki losowe oraz wzrośnie jego konkurencyjność na tle podobnych placówek w regionie.

wartość projektu: 176.921,76 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 150.383,49 PLN

 


 

  

     

  Wrocław, 27.09.2022

Rozeznanie rynku

dotyczące zamówienia na dostawę oprogramowania w ramach projektu

POIR.06.02.00-02-0132/21

„Wzmocnienie konkurencyjności i uodpornienie na kolejne kryzysy firmy SPEKTRUM sp. z o.o. poprzez wdrożenie rozwiązań IT w zakresie obsługi kluczowych procesów spółki”.

>> do pobrania (pdf)

>> Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku – Formularz Ofertowy

>> Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku – Oświadczenie Wykonawcy

>> Protokól z procedury o udzielenie zamówienia

 


 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

W związku z realizacją projektu pt.

1. Przygotowanie i wdrożenie w firmie SPEKTRUM Sp. z o.o. systemów: Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami norm EN ISO/IEC 27001:2017, Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001:2015, Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami normy (FDIS) ISO 45001.

2. Stworzenie standardów profesjonalnego budowania i zarządzania relacjami z Pacjentami Kliniki

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT WrOF. Przeprowadzamy procedurę rozeznania rynku na realizację usługi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i do składania ofert.


Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

>> do pobrania (pdf)

 


 

 

TYTUŁ PROJEKTU:
„Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dysfunkcji narządu wzroku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz IT dla SPEKTRUM Sp. z o.o. we Wrocławiu”

CELE PROJEKTU:
Zakup wyposażenia w postaci sprzętu medycznego oraz sprzętu IT celem udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej przez Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu.

PLANOWANE EFEKTY:
Szersze możliwości przeprowadzania świadczeń opieki zdrowotnej w formie badań lekarskich i diagnostycznych, w szczególności pacjentów z ocznymi powikłaniami cukrzycowymi oraz dzieci w zakresie dysfunkcji narządu wzroku. Realizacja projektu umożliwi przyśpieszenie procedur diagnostycznych, ich większą dostępność oraz skuteczne i szybsze leczenie już zdiagnozowanych pacjentów.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 439 810,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 223 838,50 PLN

 


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W RAMACH PROJEKTU


Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

>> do pobrania (pdf)


 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W RAMACH PROJEKTU 

 

5z_00

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

>> do pobrania (pdf)


 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

>> do pobrania (pdf)

 

 


 

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

>> do pobrania (pdf)

 


 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

>> do pobrania (pdf)

 


 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

>> do pobrania (pdf)