Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Administrator
Administratorem Państwa danych jest SPEKTRUM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-334), ul. Zaolziańska 4. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem: www.spektrum.wroc.pl oraz pod numerem telefonu: 71 345 31 41 (w godzinach pracy biura spółki) lub pod adresem e-mail: biuro@spektrum.wroc.pl oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Inspektor Ochrony Danych
Funkcję Inspektora Ochrony Danych w SPEKTRUM sp. z o.o. pełni Pan Sebastian Stecyszyn, z którym można skontaktować się bezpośrednio pisząc na adres e-mail: iod@spektrum.wroc.pl lub listownie: ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych SPEKTRUM Sp. z o.o.”.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych pacjentów

Obowiązek informacyjny wobec Pacjentów
[Klauzula informacyjna dla pacjentów SPEKTRUM Sp. z o.o.]

Szanowni Państwo,

Na podstawie Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1)  informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest SPEKTRUM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000016751, NIP 8971658338, REGON 932632951.

Na podstawie Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest SPEKTRUM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000016751, NIP 8971658338, REGON 932632951. Administracja Danych Osobowych – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 71 345 31 41 pod adresem e-mail: biuro@spektrum.wroc.pl oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana Sebastiana Stecyszyna, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@spektrum.wroc.pl oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Celem przetwarzania danych jest diagnoza medyczna i leczenie, profilaktyka zdrowotna, zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzanie systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit h RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. nr 113 poz. 657 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069), wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. w celu kontaktu w sprawie potwierdzenia, zmiany, odwołania terminu oraz działań marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podstawę prawną przetwarzania stanowią Art. 6 ust. 1 pkt a-d oraz Art. 9 ust. 2 pkt h Rozporządzenia RODO:

 • Art. 6. ust. 1 pkt a: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Art. 6. ust. 1 pkt b: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Art. 6. ust. 1 pkt c: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Art. 6. ust. 1 pkt d: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 • Art. 9 ust. 2 pkt h: przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym Administrator Danych Osobowych przekazuje Państwa dane w celu należytej realizacji zobowiązania przyjętego na siebie w czasie pobierania danych (wykonanie świadczeń objętych zawartą umową) oraz w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą z odbiorcą danych jak np. serwisy sprzętów medycznych i informatycznych – na czas przeglądów, napraw oraz odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.

 • Na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art. 26:
  • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
  • Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
  • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:
   • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
   • organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
   • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
   • upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
   • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
   • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
   • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
   • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
   • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
   • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
   • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
   • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
   • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia
   • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1318):

 1. Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 2. Dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 3. Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.
 4. Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  a)     5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  b)    2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.
 5. Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Zgodnie z Art. 29. Ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta”.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ORAZ INFORMACJE NA TEMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH POZA EOG ORAZ PROFILOWANIA DANYCH:

Posiadacie Państwo prawo do:

a) Prawo pacjenta do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO). Zapis dotyczy tylko danych osobowych, prawo Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, jest odrębnym prawem (art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. ww. ustawy;
b) Prawo pacjenta do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16. RODO);
c) Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art.9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
d) Prawo Pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, podmiot leczniczy może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenia przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych mogłaby istotnie utrudniać realizację tych celów (brak skuteczności ograniczenia przetwarzania w związku z ważnymi względami interesu publicznego);
e) Prawo Pacjenta do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych prze podmiot leczniczy, podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
f) Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) ) – nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych prze podmiot leczniczy, podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę;
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie przez Państwa danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usług leczniczych.

Państwa dane osobowe nie będą profilowane i nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny i określony w przepisach prawa.

Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane nie pochodzą od osób, których dotyczą. [Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej do wglądu dokumentacji pacjenta i otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia].

Szanowni Państwo,

Na podstawie Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1)  informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest SPEKTRUM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000016751, NIP 8971658338, REGON 932632951.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 71 345 31 41 pod adresem e-mail: biuro@spektrum.wroc.pl oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana Sebastiana Stecyszyna, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@spektrum.wroc.pl oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały nam powierzone w związku z upoważnieniem Pani/Pana w oświadczeniu pacjenta: do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych/ do uzyskiwania dokumentacji medycznej/ do informacji w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub śmierci.
 2. Celem przetwarzania danych jest informacja komu podmiot leczniczy może udzielić na podstawie oświadczenia pacjenta informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych mu świadczeń oraz do uzyskiwania jego dokumentacji – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą lub innej osoby fizycznej (6 ust. 1 lit c i d RODO),
 3. Powierzone nam dane obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym upoważnionym przez administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

W SPEKTRUM Sp. z o.o. (we wszystkich 3 lokalizacjach spółki) stosowany jest monitoring wizyjny obiektu z uwagi na konieczność zapewnienia nadzoru nad terenem zakładu pracy i terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników, pacjentów, gości, ochrony mienia a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić SPEKTRUM Sp. z o.o. na szkodę.

Nagrania obrazu SPEKTRUM Sp. z o.o. przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub podjęto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie w/w okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Pomieszczenia i teren jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramów).

Klauzula obowiązku informacyjnego monitoringu wizyjnego SPEKTRUM Sp. z o.o.:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej nazwanego RODO informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPEKTRUM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław. 
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w SPEKTRUM Sp. z o.o., z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@spektrum.wroc.pl  
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku oraz numerów tablic rejestracyjnych pojazdów, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawny obowiązek Administratora) w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie SPEKTRUM Sp. z o.o. oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ewentualne dochodzenie roszczeń).
 5. Odbiorcami Państwa danych są pracownicy SPEKTRUM Sp. z o.o.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
 7. Państwa dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu przechowywane są maksymalnie przez okres do 3 miesięcy, po czym są usuwane przez nadpisanie danych. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez rejestracji dźwięku).    
 8. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniany jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.  
 9. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogi wjazdowe do obiektów Administratora, teren zewnętrzny wokół SPEKTRUM Sp. z o.o., miejsca parkingowe przy SPEKTRUM Sp. z o.o., wejścia/wyjścia a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków SPEKTRUM Sp. z o.o. jak pomieszczenia ogólnodostępne rejestracji i izby przyjęć, korytarze.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tym profilowaniu.  
 11. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: 
 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;  
 • sprostowania danych osobowych;  
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;  
 • ograniczenia przetwarzania;  
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
 • prawo do żądania przeniesienia danych.
 1. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.

Polityka prywatności

Incydenty bezpieczeństwa

SPEKTRUM Sp. z o.o. w ramach wdrożonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2022) posiada w swojej strukturze dział odpowiedzialny za utrzymanie systemów informatycznych jak i zapewnienie bezpieczeństwa. Jeśli zauważyłeś, że nasza strona internetowa lub portal pacjenta nie działają prawidłowo a korzystanie z niej niesie za sobą potencjalne zagrożenie zgłoś nam ten fakt. Zgłoszenia można przesyłać na adres: incydent@spektrum.wroc.pl. Wiadomości e-mail powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego oraz szczegółowy opis zdarzenia.

Ikona dekoracyjna
Skip to content