Polityka prywatności

Zakres niniejszej polityki

Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki SPEKTRUM Sp. z o.o., będący operatorem serwisu internetowego gromadzi, wykorzystuje, lub w inny sposób przetwarza dane osobowe danej osoby w kontekście korzystania ze strony internetowej www.spektrum.wroc.pl oraz usług medycznych świadczonych przez operatora (dalej „Serwis„).

Ta polityka obejmuje opis Państwa praw do ochrony danych osobowych, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych czynności przetwarzania, które przeprowadzamy.

W niniejszej polityce prywatności „my” lub „nas” odnosi się do SPEKTRUM Sp. z o.o. ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000016751, NIP 8971658338, REGON 932632951, telefon +48 71 345 31 41, adres e-mail biuro@spektrum.wroc.pl

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jako administrator danych.

Dla celów niniejszej polityki następujący termin „Ustawodawstwo o ochronie danych” oznacza rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), jak również wszelkie przepisy i / lub rozporządzenia wdrażające lub tworzone na podstawie przepisów RODO i przepisach dotyczących prywatności w Internecie oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy krajowe dotyczące przetwarzania danych osobowych i prywatności, w szczególności Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)

Dla celów niniejszej polityki „administrator”, „przetwarzający”, „strona trzecia”, „organ nadzorczy”, „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „podmiot danych” mają znaczenie określone w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych.

Jak odbywa się gromadzenie informacji o użytkownikach przez Serwis?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”).
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Jak gromadzone są informacje podane w formularzu kontaktowym?

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Podane przez Państwa dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji  formularza kontaktowego, czyli w celu nawiązania kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być automatycznie przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, czy podmiotu oferującego usługi poczty elektronicznej.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Prowadzone działania służą do nawiązania kontaktu i ewentualnego zawarcia umowy o świadczenie usług, sporządzenia informacji, zaświadczeń, dokumentacji medycznej oraz operacji księgowych i podatkowych. Dane są przechowywane z należytą starannością i z dochowaniem standardów bezpieczeństwa opisanych w niniejszej Polityce. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach marketingowych, chyba że za odrębną Państwa zgodą.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora w celu:

 • profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, leczenia oraz zapewnienia opieki zdrowotnej;
 • prowadzenia dokumentacji medycznej;
 • zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • realizacji umowy na świadczenie usług;
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. w celu kontaktu w sprawie potwierdzenia, zmiany, odwołania terminu;
 • działań marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane są przetwarzane na podstawie Art. 9 ust. 2 pkt h Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), który stanowi, że przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących zdrowia jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej.

Ponadto podstawą przetwarzania są następujące przepisy RODO:

 1. Art. 6. ust. 1 pkt a: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 2. Art. 6. ust. 1 pkt b:  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Art. 6. ust. 1 pkt c: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Art. 6. ust. 1 pkt d: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Kto może otrzymać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego lub przesłane bezpośrednio na adresy e-mail podane na stronie internetowej www.spektrum.wroc.pl nie są przekazywane do osób trzecich z wyjątkiem przypadków wskazanych w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych, czyli udostępniane organom rządowym lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeśli jest to przez nie wymagane oraz jeżeli jest to wymagane prawem, lub innym podmiotom, jeśli wymaga tego ochrona interesu prawnego administratora danych, wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy Państwa dane są wykorzystywane do marketingu bezpośredniego?

Co do zasady nie wykorzystujemy danych osobowych do prowadzenia marketingu bezpośredniego, chyba że wyrażą Państwo na to odrębną zgodę.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Zachowamy Państwa dane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu ich przechowywania.

Jakie są Państwa prawa?

Po podaniu danych osobowych przysługują Państwu prawa na mocy przepisów Ustawodawstwa o ochronie danych, które można wykonywać bezpłatnie, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków. W szczególności przysługują Państwu następujące prawa:

 1. Prawo do wycofania zgody: jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i z własnej inicjatywy. Można to zrobić przez w dowolnej formie, w szczególności poprzez telefon 71 345 31 41, pod adresem e-mail: biuro@spektrum.wroc.pl oraz korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem uprzedniego gromadzenia i przetwarzania Państwa danych w oparciu o Państwa zgodę, aż do momentu wycofania zgody.
 2. Prawo dostępu, przeglądania i poprawiania swoich danych: mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich przeglądania i żądania ich poprawienia. Mogą Państwo poprosić nas o kopię swoich danych, aby je przejrzeć lub poprawić; jeśli życzą sobie Państwo przejrzeć lub poprawić wszelkie informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i inne dane, mogą to Państwo zrobić poprzez kontakt poprzez telefon 71 345 31 41, pod adresem e-mail: biuro@spektrum.wroc.pl oraz korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.
 3. Prawo do usunięcia: mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszym dokumencie, w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone, zgodnie z Ustawodawstwem o ochronie danych.
 4. Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania: w pewnych okolicznościach opisanych w Ustawodawstwie o ochronie danych, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 5. Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych przetwarzanych w formacie, który jest uporządkowany, powszechnie używany i możliwy do odczytu maszynowego oraz do przesyłania tych danych do innego usługodawcy.

Prawa te mogą być ograniczone, na przykład, jeśli spełnienie Państwa żądania ujawni dane osobowe o innej osobie lub jeśli poproszą nas Państwo o usunięcie informacji, które zgodnie z prawem powinny być zachowane lub niezbędne z powodu ważnych, uzasadnionych interesów.

Jeśli mają Państwo nierozwiązane wątpliwości, mają Państwo prawo złożyć skargę do unijnego organu ochrony danych w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Jakie środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone?

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne są wdrażane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności: dane osobowe przechowywane są jedynie w systemach informatycznych zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich (komputer pracujący na pełnej i bezpiecznej wersji systemu operacyjnego, chroniony hasłem, oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem (tzw. anti-malware), automatyczne aktualizacje bezpieczeństwa, ochrona sieci za pomocą firewall), a dane osobowe utrwalone na papierze, znajdują się w zamykanych pomieszczeniach biurowych, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione przez SPEKTRUM Sp. z o.o.

Jeśli dane osobowe zostaną naruszone w wyniku naruszenia bezpieczeństwa i jeśli naruszenie może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności, podejmiemy niezbędne powiadomienia zgodnie z przepisami Ustawodawstwa o ochronie danych.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Poinformujemy Państwa o wprowadzeniu zmian, jeśli będą one świadczyć o zasadniczej zmianie w przetwarzaniu lub będą istotne z punktu widzenia charakteru przetwarzania lub będą dla Państwa istotne oraz wpłyną na Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

Jak można się z nami skontaktować?

Pytania, uwagi, zastrzeżenia, wnioski lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i należy je kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Sebastiana Stecyszyna, z którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 71 345 31 41 pod adresem e-mail: iod@spektrum.wroc.pl oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Ikona dekoracyjna
Skip to content