Centrum Badawczo-Rozwojowe CREO

Centrum  Badawczo-Rozwojowe CREO (w  skrócie CREO CBR) jest wyodrębnioną wewnętrznie jednostką organizacyjną Ośrodka Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM.

CREO prowadzi działalność naukową, badawczą, szkoleniową oraz promocyjną. Centrum działa w oparciu o Regulamin,  współpracuje z pozostałymi pionami struktury organizacyjnej OOK SPEKTRUM.

Do zadań CREO należy:

  • realizacja prac badawczo-rozwojowych, w szczególności mających na celu opracowanie innowacyjnych usług medycznych, metod diagnostycznych i leczniczych oraz ich wdrożenie w działalności medycznej OOK SPEKTRUM,
  • uczestnictwo w badaniach klinicznych nowych leków i innych produktów farmaceutycznych w ramach międzynarodowych badań wieloośrodkowych,
  • doradztwo naukowo-badawcze oraz sporządzanie ekspertyz,
  • badanie jakości wyrobów i sprzętu medycznego,
  • projektowanie nowych usług,
  • organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego,
  • przygotowywanie publikacji naukowych, prezentacji zjazdowych,
  • współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
  • działalność popularyzatorska związana z działalnością CREO CBR.
dr Muzyka-Wożniak

Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowe CREO w OOK SPEKTRUM:

dr n. med. Maria Muzyka-Woźniak

Ikona dekoracyjna
Skip to content